R E G U L A M I N
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju

Par.1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. KCzytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

Par.2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem kaucja wynosi 5 zł. od książki.
 2. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja jest wpłacana na rzecz biblioteki.

Par.3

 1. PWypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik za pośrednictwem biblioteki może sprowadzić książkę z innej biblioteki poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną.
 7. Z księgozbioru podręcznego -czytelni korzysta się tylko na miejscu.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

Par.4

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. Biblioteka może wykonywać odpłatnie odbitki kserograficzne. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług reguluje cennik wywieszony do wiadomości czytelników.

Par.5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej-inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.

Par.6

 1. Za przetrzymywanie książek poza termin ustalony w par 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 5 zł.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pobiera 6 zł.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

Par.7

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

Par.8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Aneks do Regulaminu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdrój z dniem 01.01.2006 r. wprowadziła komputerowy system wypożyczania zbiorów na Dziale dla Dzieci i Młodzieży. W związku z tym wprowadzono zmiany w par. 3 i par. 6 dotyczące okresu wypożyczania książek i pobierania kar za ich przetrzymywanie.

Par 3 otrzymuje brzmienie:

 • Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy.
 • Książki z działu beletrystyki, naukowe i popularno-naukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

Pozostałe punkty w tym paragrafie bez zmian.

Par 6 otrzymuje brzmienie:

 • Za przetrzymywanie książek poza termin ustalony w par. 3 biblioteka pobiera opłaty 10 groszy za każdy dzień po terminie zwrotu.

Pozostałe punkty w tym paragrafie bez zmian.

R E G U L A M I N
KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ DLA DZIECI

Par.1

 1. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać dzieci od lat 12, młodzież i dorośli, po uprzednim zapisaniu się.
 2. Przy zapisie należy podać: imię i nazwisko, czas korzystania, kwotę oraz złożyć podpis zobowiązujący do przestrzegania regulaminu.
 3. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest płatne: 1godz./1 zł.

Par.2

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego i używania go zgodnie z regulaminem.
 2. W Czytelni Internetowej może przebywać tyle czytelników, ile jest stanowisk pracy.
 3. Przy jednym komputerze może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki wydane przez prowadzącego Czytelnię
 5. Na terenie Czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
 6. Zabrania się wykorzystania sprzętu do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
 7. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.
 8. Czytelnikowi nie wolno zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 9. Zauważone nieprawidłowości w pracy sprzętu, czy jego ewentualne uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu pracownikowi.

Par.3

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Par.4

 1. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 133 poz. 883/ o ochronie danych osobowych, korzystających z Czytelni Internetowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z korzystaniem ze sprzętu, które to dane zostały odnotowane w karcie (liście korzystających z internetu). Czytelnik ma prawo wglądu do tych danych oraz ich zmian.

Par.5

 1. Uwagi, wnioski i skargi czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków.


R E G U L A M I N
KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ DLA DOROSŁYCH

Par.1

 1. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać wszyscy, po uprzednim zapisaniu się.
 2. Przy zapisie należy podać: imię i nazwisko, czas korzystania, kwotę oraz złożyć podpis zobowiązujący do przestrzegania regulaminu.
 3. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest płatne: 1godz./1 zł., dzieci do lat 10 bezpłatnie.

Par.2

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego i używania go zgodnie z regulaminem.
 2. W Czytelni Internetowej może przebywać tyle czytelników, ile jest stanowisk pracy.
 3. Przy jednym komputerze może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki wydane przez prowadzącego Czytelnię
 5. Na terenie Czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych.
 6. Zabrania się wykorzystania sprzętu do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
 7. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.
 8. Czytelnikowi nie wolno zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 9. Zauważone nieprawidłowości w pracy sprzętu, czy jego ewentualne uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu pracownikowi.

Par.3

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Par.4

 1. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 133 poz. 883/ o ochronie danych osobowych, korzystających z Czytelni Internetowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z korzystaniem ze sprzętu, które to dane zostały odnotowane w karcie (liście korzystających z internetu). Czytelnik ma prawo wglądu do tych danych oraz ich zmian.

Par.5

 1. Uwagi, wnioski i skargi czytelnik może wpisać do księgi skarg i wniosków.